Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1102

Smedsede gårdsarkiv.
Ströexemplar av olika dokument från 1827-1949. Gården har då ägts av familjen Björkman.

1102 Smedsede gårdsarkiv. Tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, donator okänd. Innehåller ströexemplar av olika dokument från tidsperioden 1827-1949. Gården har då ägts av familjen Björkman. Arkivsamlingen är förtecknad. Rubriker ur förteckningen:
Debetsedlar
Verifikat
Skolbetyg
Livförsäkringsavtal
Mjölkhushållning
Kontrakt
Ämbetsbetyg
Skuldsedlar
Fullmakter
Intyg
Testamenten
Sytningsavtal
Arrendekontrakt
Arvsskiften
Lagfarter
Dikning av Estby å
Dikningsskyldighet
Rättsutslag
Brev
Handskrivna verser, notblad, ritningar, uträkningar, tryckalster
Handlingar som berör andra hemman (Munkkulla, Öfverkurk, Wärans, Pickala)

På bilden ett skolbetyg från Hindersby folkskola från våren 1899. Personen som efter första klassen fått villkor i läsning må förbli onämnd, men intressant är att man tycks ha kunnat få vitsordet 2 i sång! Man använde då vitsordsskalan 1-10, där 1-4 var ”icke tillfredsställande” (= svag, underkänd).
*****
1102 Smedseden maatilan arkisto. Kuluu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle, lahjoittaja tuntematon. Sisältää hajakappaleita eri asiakirjoja ajanjaksolta 1827-1949. Maatila on silloin ollut Björkmanin perheen omistuksessa. Arkistokokoelma on luetteloitu. Luettelon otsikoita:
Verolippuja
Tositteita
Koulutodistuksia
Henkivakuutussopimus
Maitotalous
Sopimuksia
Virkatodistuksia
Velkakirjoja
Valtakirjoja
Todistuksia
Testamentteja
Syytinkisopimuksia
Vuokrasopimuksia
Perinnönjakoja
Lainhuudatuksia
Eestinkylänjoen ojitus
Ojitusvelvollisuus
Oikeudenpäätös
Kirjeitä
Käsinkirjoitettuja runoja, nuotteja, piirustuksia, laskelmia, painotuotteita
Muita maatiloja koskevia asiakirjoja (Munkkulla, Öfverkurk, Wärans, Pickala)

Kuvassa on koulutodistus Heikkilän ruotsinkielisestä kansakoulusta keväältä 1899. Henkilö, jonka nimi jääköön mainitsematta, on saanut ehdot lukutaidosta ensimmäiseltä luokalta. Mielenkiintoista on, että laulusta näköjään on voinut saada arvosanan 2! Käytettiin arvosteluasteikkoa 1-10, jossa arvosanat 1-4 olivat ”vähemmin kelpaavia” (= heikko, hylätty).

Tid
1827 - 1949