A r k i v a l i a - Uppgift


Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt

 

Ett lokalarkiv är ortens kollektiva minne. Det insamlar föreningars, gårdars, familjers och privatpersoners dokument som handskrifter, lokala tryckalster och fotografier.

 

Kyrkslätts lokalarkiv Arkivalia inledde sin verksamhet 2012 som ett samarbete mellan Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts hembygdsförening. Kommunen svarar för arkivets fastighetsutgifter medan föreningen sköter arkivet och den utåtriktade verksamheten som består av bl.a. arkivrådgivning.

Syfte

Arkivalia – Lokalarkivet i Kyrkslätt (härefter Arkivalia) är ett allmänt arkiv med syfte att ta emot, förvara och göra tillgängligt arkivmaterial av privat karaktär med anknytning till befolkningens i Kyrkslätt kultur och historia såsom privatpersoners, föreningars, organisationers, samfunds samt företags arkiv och handlingar. Handlingar av offentligrättslig karaktär, myndighetshandlingar, hör inte till Arkivalia. 

Syftet är även att främja kunskap om och intresse för kyrkslättbornas kultur och historia genom utåtriktad verksamhet samt att upprätthålla kontakt med andra lokalhistoriska arkiv och informera dem om Arkivalias samlingar och nyförvärv. Arkivmaterialet görs tillgängligt så att det gagnar forskning, undervisning och praktiska behov.

Uppgifter

Arkivalias uppgift är att ta emot och förvara arkiv och handlingar oavsett medium såsom handskrifter, fotografier, bild- och ljudupptagningar. Materialet skall vara av privat karaktär och ursprung med anknytning till Kyrkslätt, dess invånare, föreningar, företag och organisationer.

Arkivalia tar emot arkivmaterial som donationer och endast i undantagsfall tidsbundna depositioner. Avtal upprättas alltid mellan Arkivalia och donator/deponenten. I avtalet regleras eventuella förbehåll för nyttjanderätt av materialet som parterna kommit överens om och i enlighet med de regler som allmänt gäller för nyttjande och offentliggörande av arkivmaterial vid Arkivalia.

Arkivalia genomför de arkivvårdande åtgärder som är nödvändiga, ordnar upp och förtecknar, samt förvarar arkivmaterial i enlighet med erkända principer för arkivering. Handlingar av offentligrättslig karaktär och privat arkivmaterial som inte hör hemma i Arkivalia avskiljs och överförs till annan offentligt arkiv eller motsvarande institution.

Arkivalia kan i undantagsfall åta sig att inventera sådant privat arkivmaterial som inte ingår i arkivets samlingar i enlighet med vad därom i varje enskilt fall överkoms.