Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1107

Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt, föreningsarkiv
Ströexemplar av dokument, inte komplett dokumentering av verksamheten

1107 Arkivbildare: Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt. Donator: prostinnan Margit Jansson, 1968. Föreningsarkiv.
En arkivkartong. Samlingen innehåller protokoll, verksamhetsberättelser, deltagar- och lotteriförteckningar, räkenskaper och verifikat, övrigt. Ströexemplar, inte komplett dokumentering av verksamheten. 1870-1894. Förteckning finns.
På bilden första sidan av föreningens stadgar, som tagit modell av stadgarna för Fruntimmersföreningen i Helsingfors. Texten ur bilden:
”Utdrag av Fruntimmers Föreningens Stadgar i Hfors
§ 1
Föreningens ändamål är att hafva en christelig omvårdnad om qvinnor och barn af den fattigare folkklassen i staden. I detta afseende besöka Föreningens medlemmar de fattiga i deras boningar, göra sig underrättade om deras belägenhet, uppmuntra dem till Gudsfruktan, arbetsamhet och ordning, understödja dem efter omständigheterna och i mån af behofvet, men helst och såvidt möjligt är genom lemnadt tillfälle till arbetsförtjenst, samt vaka framför allt för barnens christeliga uppfostran och undervisning företrädesvis i föräldrahemmet, men i brist deraf på annat lämpligt ställe.
§ 3
Om oaktadt förnyade försök att åstadkomma förbättring, Föreningens bemödanden stranda emot en fortfarande vårdslöshet eller inrotad vanart hos någon av de fattiga, gifva Föreningen detta förhållande vederbörande Presterskap tillkänna.”
Allt som allt har stadgarna 19 paragrafer. De övriga handlar om föreningens administration.
*****
1107 Arkistonmuodostaja: Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt. Lahjoittaja: rovastinna Margit Jansson, 1968. Yhdistysarkisto. Yksi arkistokotelo. Kokoelma sisältää pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, osallistuja- ja arpajaislistoja, kirjanpitoa ja tositteita, muuta. Hajakappaleita, ei kattavaa toiminnan dokumentointia. 1870-1894. Arkistoluettelo löytyy.
**********
Häftet ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening” av Margit Jansson och Mona Dumell (1975) finns fortfarande att beställa från Kyrkslätts hembygdsförening. Läs mera...

Fruntimmersföreningen i Helsingfors (grundad 1848) existerar än idag och driver pensionärshemmet Hagaro. Läs mera... Läs mera...
*****
Vihkosen ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening”, Margit Jansson ja Mona Dumell (1975), voi edelleen tilata Kirkkonummen kotiseutuyhdistykseltä. Läs mera...

Tid
1870 - 1894