Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1108

Kyrkslätt kyrkoby syförening, föreningsarkiv
Kyrkslätt kyrkoby syförenings föreningsarkiv

1108 Arkivbildare: Kyrkslätt kyrkoby syförening. Donator: prostinnan Margit Jansson, 1968. Föreningsarkiv. Två arkivkartonger.
Samlingen innehåller protokoll, kopior av utgående handlingar, årsberättelser, redovisningar till statistiska centralbyrån, ankomna skrivelser, tackbrev och -kort, räkenskapshandlingar, kassaböcker och verifikat, makulerade bankböcker, historik, donationsbrev, tal, tidningsurklipp, övrigt.
Ströexemplar, inte komplett dokumentering av verksamheten. 1881-1976.
Förteckning finns.

På bilden ses första sidan av den avslutande verksamhetsberättelsen från 1976 . Föreningens sista årsmöte hade hållits 1969. Efter det hade medel donerats, omkostnader betalats, minnesadresser över avlidna medlemmar skickats och föreningens historik (utgiven av Kyrkslätts hembygdsförening 1975) inköpts. Endast fyra medlemmar var vid livet 1976.

Syföreningen hade grundats på 1890-talet för att understöda Kyrkslätts Fruntimmersförenings verksamhet och då fruntimmersföreningen dog ut efter eldsjälen Charlotta Morings död 1893, fortsatte syföreningen med motsvarande verksamhet. Till föreningarnas bedrifter räknas bl.a. att vid sockens folkskola underhålla nio värnlösa gossar, under 16 års tid svara för avlöningen av en eller två lärarinnor i småbarnsskolan och år 1910 donera 1000 mk (en enorm summa på den tiden) till byggandet av föreningshuset Ljungheda.
***
1108 Arkistonmuodostaja: Kyrkslätt kyrkoby syförening (Kirkkonummen kirkonkylän ompeluyhdistys). Lahjoittaja: rovastinna Margit Jansson, 1968. Yhdistysarkisto. Kaksi arkistokoteloa.
Kokoelmassa on pöytäkirjoja, lähtevien asiakirjojen kopioita, toimintakertomuksia, tilastoja, saapuneita kirjeitä, kiitoskirjeitä ja -kortteja, kirjanpitoasiakirjoja, kassakirjoja ja tositteita, makuloituja pankkikirjoja, historiikki, lahjoitussopimuksia, lehtileikkeitä, muuta.
Hajakappaleita, ei täydellistä toiminnan dokumentointia. 1881-1976. Arkistoluettelo löytyy.

Kuvassa on ensimmäinen sivu ompeluyhdistyksen viimeisestä toimintakertomuksesta vuodelta 1976 . Viimeinen vuosikokous oli pidetty vuonna 1969. Sen jälkeen yleiskustannukset oli maksettu, varat oli lahjoitettu, kuolleiden jäsenten omaisille oli lähetetty muistoadresseja ja Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen vuonna 1975 julkaisema yhdistyksen historiikki oli maksettu. Enää neljä jäsentä oli elossa 1976.

Ompeluyhdistys oli perustettu 1890-luvulla tukemaan naisyhdistyksen toimintaa. Kun naisyhdistyksen toiminta hiipui, sen tulisieluisen johtajan Charlotta Moringin kuoltua 1893, ompeluyhdistys jatkoi vastaavalla toiminnalla. Sen saavutuksiin lasketaan 9 vähäosaisen pojan kansakoulukoulutuksen mahdollistaminen, yhden (ajoittain jopa kahden) pienten lasten koulun opettajan palkkaaminen 16 vuoden ajan ja vuonna 1910 1000 mk:n lahjoittaminen Ljunghedan seurantalon rakentamiseen (siihen aikaan valtava summa).
*****
Häftet ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening” av Margit Jansson och Mona Dumell (1975) finns fortfarande att beställa från Kyrkslätts hembygdsförening. Läs mera...
***
Vihkosen ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening”, Margit Jansson ja Mona Dumell (1975), voi edelleen tilata Kirkkonummen kotiseutuyhdistykseltä. Läs mera...

Tid
1881 - 1976