Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1114

Kurt Ekström, personarkiv
Fotografier från Lappböle och Oitbacka.

1114 Arkivbildare och donator: Kurt Ekström. Två kartonger med dokument från tidsperioden 1782-1988.

I en kartong dokument med anknytning till Kyrkslätt eller familjen Ekström, samt Karl Ekströms brevsamling från åren 1938-1941.

I den andra kartongen en brokig samling officiella dokument från slutet av 1700- talet och hela 1800-talet, främst från Ekenäs och Helsingfors, men även andra orter. Några tidningsartiklar av senare datum. Förteckning finns.

Samlingens fem fotografier är digitaliserade. De föreställer, förutom vägarbetet i Lappböle, Oitbacka gårds stall, stallpersonal och arabhingsten Abu-Cheil.

Exempelvis finns i samlingen Finska fornminnesföreningens tidskrift ”Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar” av Aarne Europaeus från 1922, vilken fortfarande lär användas som källa.

På bilden män och hästar på vägarbete i Pelobacka, Lappböle. Karl Ekström till höger. Till vänster Edvin Sauren.
***
1114 arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Kurt Ekström. Kaksi arkistokotelollista asiakirjoja ajanjaksolta 1782-1988.

Toisessa kotelossa on asiakirjoja, jotka liittyvät Kirkkonummeen tai Ekströmin perheeseen, sekä Karl Ekströmin kirjekokoelma vuosilta 1938-1941.

Toisessa kotelossa on kirjava kokoelma virallisia asiakirjoja 1700-luvun lopulta ja koko 1800-luvulta, pääosin Tammisaarelta ja Helsingistä, mutta myös muilta paikkakunnilta. Muutama tuoreempi lehtileike. Luettelo löytyy.

Kokoelman viisi valokuvaa on digitoitu. Niissä on, Lapinkylän tietyön lisäksi, Oitbackan kartanon talli, tallihenkilöstö ja arabiori Abu-Cheil.

Esimerkkinä, kokoelmasta löytyy Aarne Europaeuksen kirjoittama Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakausikirja vuodelta 1922 ”Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar” (Muinaislöytöjä Kirkkonummen ja Espoon pitäjistä), jota kuulemma käytetään lähteenä vielä tänäkin päivänä.

Kuvassa näkyy miehiä ja hevosia tietyössä Lapinkylässä. Karl Ekström oikealla. Vasemmalla Edvin Sauren.

Tid
1782 - 1988